Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUW JERUZALEM. *35

Bét daar Kristen-Patriotten! dertig Afdeelingen van den Post van 't Nieuw Jeruzalem, en met deeze, die de dertigfte is, maaken wy een einde, al hoewel wy fleehts jets gefchreeven hebben, en nog veel belooft hadden te zullen fchryven; ja, wy maaken een einde, alfchoon ons gebouw van de Kristelyke Vryheid en verdraagzaamhe.d Hechts n de beginfelen is aangelegd, en nog weinig opeeboud

Wy zouden, zonder het opnoemen aan eenige redenen, die, ons, tot deezen, voor veelen onzer Leezeren onverwagten, ftap bewogen hebben, kunnen volftran; maar deWyl wy verfcheidene redenen hebben , willen wy eenige derzelven mededeelen.

Wy meenen dat de Nederlandfche Natie over het geheel befchouwt nog niet ryp is geworden , voordeboodfch.ppen van den Jeruzalemfchen Post, of liever, wy ftellen vast: dat men thands zich vry algemeen ophoudt met Nederlamifche zaaken, 't zy dan dat men de Patriotfche of Antipatriotfolie party is toegedaan, 'er word zo veel gefehreven, en men befteed al zynen tyd aan die gefchriften , terwyl men zelfs het gretigfte blyft hangen aan die onder dezelven, welke op de fterkfte wyze hun party voorftaan, en voor het overige hevig tegen de tegenftelde party uitvaa' ren; iets het geene in alle gefchriften echter ten fterkften

is aftekeuren. aan de belangens van het Koningryk

van Kristus wordt het minst gedacht; en de Vryheid en verdraagzaamheid, die in dat vrederyk moefte plaats hebben , kan niet opwegen tegen de Vryheid in het Burgerlyke. -

Onze Post is genoegzaam niet geleezen geworden, de driefte onweetenheid , door fchadelyke vooroordeelen ingenomen heeft daartoe in Publieke gefchriften , die vry meer in den finaak vallen, het meest kwaad gedaan. —-—

wy hebben, het is waar,ons zeiven verdeedigd. Wy

bseben ouze tesenftreevers uitgedaagd om die verdeediGjï gis*

Sluiten