Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBLICATIE

Van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , van den 30 November 1798 r tot Jr introduétie van onderfcheidene

GELD HEFFINGEN,

als

Eerst : van- vyf of tien ten honderd vair eJks Inkomflerr > over 1798.

Ten tweeden: van drie ten honderd,.mede over delnkomftcn,. geduurende den tyd van 25 agterëenvolgende Jaren, tebeginnen over 1799; en

Ten derden: van vier ten honderd van ieders Capitaal en Be, zittingen, by wyze van Voorberalinge in vier termynen..

Als mede [ él

PRYS-COURANT I f g |

ïsra obligaties en andere effecten, zoo binnen alJ buiten 's Lands, ter tatixatie van alle dezelven,, in den- 1 1

opbreng van de laatstgemelde Heffing, | ^ J z ;:, I

~ I I Ö I

T I *

ic middelbur gr I.. j

Nadrukt by ISAAC de WINTER , 's Lands Drukker.:.

Sluiten