Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

moeren houden aan de flipte bepalingen van dit Decreet , èn zulles dezelve ook niet mogen declareren voor de moeite , die zy, ter dezer zake, gehad hebben; wordende voorts de Weeskamers, Voogden en Curateurs, by dezen gcneralyk gequalificeerd<, om, voor zoo ver zulks, ingevolge het hier voren bepaalde , noodig zoude zyn, te verkcopen of beleenen, voor zoo veel als in dezen moet worden gefurneerd,

10.

Ingevalle zich iemand in de noodzakclykheid mogt bevinden, het zy in zyn particulier alhier, of in een der bovengemelde qualiteiten, om tot het bekomen van gereede Penningen, ten einde in deze Heffing te furnercn, eenige vaste Goederen te belasten, en dezelve woonachtig is in zoodanig gedeelte van dit Gemeenebest* alwaar de Hypothecatie van zulke Goederen fubjcctis den 4often Penning, of andere foortgelyke Impofitiën, zal dezelve in dit geval van dien Impost vry, en nogthans de Hypothecatie van het zelve effect zyn, als of de betaling van gemeldcn Penning, of andere foortgelyke Impofitiën daar van. gedaan was , mits dat onder Eede* of met ware woorden in plaatfe van Eede, verklaard worde, dat de alzoo opgenomen Penningen tot furnisfcment in deze Heffing alléén, en tot geen andere eindens, hoegenaamd, gebruikt zullen worden,

11.

Dat het furnisfement in voorfchr. Heffing zal moeten gefchieden» gedurende de maand April van het aanftaande Jaar.

10*

Dat de bedragen van de 25 Jarige Heffing, van drie ten honderd op de ïnkomften, tot na de aflosfing van de ftraks te melden betaling by Anticipatie, in evenredigheid van een ieders Bezittingen, volftrektelyk tot geen andere eindens dan tot het betalen van de Rente derzelve , en vervolgens voor zoo ver het Jaarlykfche montant der Heffing meerder, dan het beloop der Interesten zal bedragen, eeniglyk tot de zoo evengemelde aflosfing zullen mogen worden gebruikt.

Van de Anticipatie, in evenredigheid van ieders Eigendom cn Bezittingen.

13.

Dat vermits de nood van den Lande volftrektelyk vereischr., d;u

een

Sluiten