Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELTKHEID, FR THE ID y BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE.

HET UITVOEREND BEWIND der BATAAFSCHE REPUBLIEK, doet ce weten: dat het Vertegenwoordigend Lichaam, op de wyze by de Staatsregeling bepaald , overwogen hebbende : dat het belang van het Bataaffche Volk, en de handhaving van de Financiën vorderen, dat gepaste maatregulen worden genomen, ten einde de vrye en onbelemmerde doorvoer van Impost fubje&e Goederen, welke met den i January 1799, alomme binnen deze Republiek zal plaars hebben , niet worde gebruikt tot een voorwendzel ter begunftiging van Sluikeryen tot direct nadeel der Cas, en indirect nadeel der handeldryvende Ingezetenen of Fabriquanten, in zoodanige voormalige Gewesten, en welke Imposc fubjeéte Goederen, onder den fchyn van doorvoer rnogtert ingevoerd zyn, befloten en verordend heeft:

Vooreerst: elk en een iegelyk, welke verkiest eenige doorvoer van Impost fubjecle Goederen, langs en door eenige der voormalige Gewesten, te ondernemen, zal gehouden en verplicht zyn, om van de Pachter der Impofiue van zoodanig voormalig Gewest, of gedeelte van dien, en Steden in het welke de Impofitie verpacht zyn, of van die geaen, welke van zynent wegehier toe zullen worden ge-

i^<ON!N:a-:acT~C:oTH_^| 1ua-

Sluiten