Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

9.Q.

Deeze Aantekening rullen zy vermoogen onder zich te houden, tot na den afloop van het Onderzoek der Heffing, volgens Publicatie van 30. November 1798, ten einde door hun alsdan daarvan het noodige gebruik zoude kunnen worden gemaakt, of, ingevalle het Onderzoek naar derzelver Opbrengst aan andere Commisfarisfen mogt worden gedemandeerd, aan dezelven tor. hunne naricht ter hand gefteld; zonder dat zy Commisfarisfen, of wie het ook zoude mogen zyn , immer of ooit, of onder wat pretext, of om welke reden of einde, eenig Affchrift, Extract of Nota, van of uit dezelve Aantekeningen , zullen vermogen te houden.

tl.

Zy zullen mogen aanftellen één, of ten hoogftentwee Suppoosten en dezelven falarieeren met zes guldens of minder 'sweeks, en zulks voor alle zodaanige dienften en werkfaaraheden , als de dienst van den Lande zal vereisfchen. —

12.

Zy zullen elk genieten Drie Guldens prefentie-gehl, voor eiken dag, dat zy werklyk ii? dienst van den Lande werkfaam zyn, daarvan op hunne Declaratien doende blyken; benevens nog Drie Guldens voor verteering, voor eiken dag, welken zy buiten de Plaats hunner Zitting in functie zullen zyn, boven en behalven de noodige Reiskosten; van al hetwelk zy behoorlyke Declaratien. getekend e» met offerte van Eede gefterkt, aan het Uitvoerend Bewind, ter bekoming van Ordonnantie van beiaaJing, zullen moeten inzenden. —

Zy zullen in handen van het Intermediair Adminiftratief Beltuur van het voormaalig Gewest, waaronder zy reslbrtceren, afleggen den navolgenden Eed ea Verklaaring:

A 5 fPj

Sluiten