Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 ]

tarnt Geld of Bankgeld, aftelosfen, waarvoor echter in dat geval geen gedeelte der beleende Effecten of Goederen zal gerestitueerd worden, of wel hetzelfde furpius in dezelfde of andere folide Effecten len genoegen van Commisfarisfen te fourneeren.

Dat ingevalle de Verpander in gebreke blyft de aldus gevorderde furplufen te voldoen, of ook de geheele BeLeén&g op den vastgeftelden tyd te voldoen en aftelosfen , of ook langer dan twee maanden met de betaaling der Interesfen na den vervaldag te verzuimen , Commisfarisfen den Verpander door een publiek Perfoon zullen doen aanzeggen, om binnen veertien dagen aan zyne verplichting te voldoen , en de Verpander in gebreke blyvende, •Commisfarisfen alsdan uit kragte deezes bevoegd en verpligt zyn, de verpande Effecten publiek te doen verkoopen, zonder dat daartoe ecnige nadere authorifatje veelmin benige Procedures zullen noodig zyn, of cenig? Wetten, Costnmen, of Keuren des contrarie in eejiige lanmerking kunnen komen, nog eenige oppofitiën ku«r nen worden gebezigd ; blyvende de verpander verbonden, om, in cas zyne aldus verkogte Effecten of Goederen het opgenomen Capitaal, met de daarop verlopene Interesfen ,en de gevallene kosten, niet hadden apgebragt, benevens één percent provifie ten behoeve van den Lande , het te kortkomende aan Commisfarisfen te voldoen, die daar en tegen het meerder provenu aan hem in Comptantgeld of Beleenbankgeld, tegen restitutie van het hem gegeeven Renverfaal en Quitantie, zullen extradeeren; wordende Commisfarisfen alverder geauthorifeerd, om, ingevalle de Verpander in gebreke mogte blyven, het te kortkomende op de verkogte Effecten te voldoen, hetzelve door parate executie zonder formvan Proces op zyn Perfoon en Goederen te vcrhaaleu.

Dat voorts Oommisfirisfen in elk der voormaalige Gewesten, onder approbatie van het Uitvoerend Bewind, één of meer gefchiktc Perfoonen zullen qualificeercn, ten einde tot gerief der Ingezetenen aldaar aantencemen zodanige Boleeningen, als ingevolge de Wet zullen worden aangeboden, des dat, voor zoo verre de vaste Goederen .betreft, daatby zullen moeten worden overgelegd de verA 5 eisen-

Sluiten