Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXTRACT uit het Register der Refolutien van Schepenen, Gezworens en Raaden der Hoofdftad 's Hertogenbosch.

Woensdag den 8 September 1790*

Is gehoord het Rapport van Heeren Gecommitteerden tot de Privilegiën, hebbende ingevolge de Refolutie Commisforiaal van den 25 Augustus laastleden, geëxamineert het ten zeiven dage aan deeze Vergadering geproponeerde wegens het vorderen van Pasfage-geld van Perfoonen zig uit deeze Stad na het nabuurig Dorp Engelen begeevende, en aldaar een of meer nagten verblyvende, breeder onder de Notulen van dien datum vermeld:

WAAR OP gedelibereert zynde, Is goedgevonden en verftaan Heeren Gecommitteerden

voor

By AtnpJiatie van het 7 Articul der Ordonnantie op het Pasfage-geld verftaan, dat Perfoonen na de Plaatfen aldaar vermeld , en niet verder reizende, geen Pasfage-geld verfehulj zyu.

Sluiten