is toegevoegd aan uw favorieten.

De pleitende practisijn; of, Manier van procedeeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 239 )

pen tijd na het perpetreren van zijnen klaarbljjkelijkeri _ diefftal aldaar verbleven te zijn ,

Gedurende het zelve door publicque geruchten, erj door de verhaalen der dorpelingen, als andere Informatiën, wel gehoord zal hebben , dat er een van de zeven paarden lopende in de weide van d an iet» van der v...., uit dezelve geftolen was, of ten minften vermis): wierd,

En dus bemerkende aan alle omftandigheden dat dit hec zelfde paard moest zijn,dat hij van den pretenfe onbekenden Jood gekocht had,

Hier door overvloedige gelegenheid aantrof, om den voornoemden eigenaar yan alles aangaande dit geval kennis te geeven, en volgends zijne voorgewende intentie of befiuit, aan denzelven de daarvoor ODtvangenen prijs, na aftrek yan d« betaalde 22 guldens aantebieden:

Hoedanige handelwijze, niet alleen met de waare pnfchuld , eer en deugd te compasferen is, maar misfchien een middel zoude geweest hebben, ora den althans geapprebendeerden delinquant buiten handen van de juftitie te houden.

Dan zulks niet gefchied zijnde, Edela Achtbaare. Heeren.' gelijk bij de uitkomst en ontwikkeling van zuaken evidentelijk gebleken is!

Zo moet, wanneer alle de gementjoneerde zamengevoegde omftandigheden van hec delict met malkan* deren naauwkeurig vergeleken , in de diamante weegfchaal van de juftitie gepondereerd , en de gronden of beweegredenen waarop de delinquant