Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Keurmetfiers te moogen t fiteeren de Huyf, van de Spekverkc pers, die alle in '£ Gilde mt ten zyn.

■v

Koninks-

kaarsken.

Inirevgt

van Oly

( 8 )

. *H ji?ï na t.nsmjó:w$j *.-;.. .X Ifci. no •• * • Q 'aisb

Ende op dat het Quaad en verdurven Spek ofte gerookt Vleesch te meer mogte geweerd werden, is goedgevonden de Keurmeefters te

' authorifeeren tot het vifiteeren van al het Spek ende gerookt Vleesch

,"in de buyfen van de Spekverkoopers, die haar alle in het Gilde zullen moeten doen aanteekenen op verbodt van haar Neeringe, en boe-

s.ten Art. 1. gemeld , en boven dien verbeuren van ieder ftuk quaad of verdurven Spek, of gerookt Vleesch ten behoeve van het Gilde 12. ftuyvers. Ende zal niemand het Varkenflagten of Spek of gerookt

^Vleesch te verkoopen, moogen by de hand neemen, ten zy hy alvoorens daar toe Acte van Admillie van die van den Geregte deefer Stadt heeft, verkreegen, agtervolgens de Keure en Ordonn. by die van den Geregte deefer Stadt gemaakt, op het befchouwen van de Varkens van dato den 23. September 1655. alles op foodanige boeten cn pccnaliteiten , als in de evengem. Keure ftaat geèxprefTeert, en zal de gem. Acte by den Deeken van dit Gilde moeten geregiftreert worden, en daar voor betaalt werden fes ftuyvers, ten behoeven van het Gilde. 'io

.ï - X.2 1,1. 5ü ff SD

K ,b fii ' ,/ 'i t 5'J " i " , èJS0d ih q 1 fa&lta

j Geene Kaarflemakers ofte KaarlTeverkoopers binnen deefe Stadt . zullen vermoogen eenige dunne ofte Kooninkskaarskens te maaker,, te verkoopen, tè vermangelen, ofte ook aan hunne Kalanten ofte andere Perfoonen weg te fchenken, ofte eenige andere Perfoonen defelve Kaarskens te koopen ofte te ontfangen, op de verbeurte van fes ftuyvers, by de Contraventeurs te verbeuren op ieder Kaarsken, dat contrarie deefes gemaakt, verkógt, gekogt, gegeeven ofte ontfangen zal zyn, ende het zelve meermalen doende, daarenboven arbitraiyk te werden gecorngeert.

»«m nsvodnrrsrf» m «mo2 tibab rtfeflid uS&W *tnt* sfc n«v : ..

r Men zal. met .geene Scheepen. ofte .Schuyten buiten de-ovdinaare Veerfchuyten, vermoogen eenige Oly alhier ter Steede in te brengen, anders als in geheele Vaten, op een boete van fes guklen , te verbeuren op ieder Vaatje Oly, kleynder zynde als een geheele Ton, ,1 l J5 des

Sluiten