Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 5

Op het Overlyden van den laast ftervende, welke voorwaarde ten aanzien der Weefen van Stads Ambacrnen geheel word vernietigd en Praefident en Regenten van die verbindende kragt derzelve in die gevallen ontflagen.

V I I.

En daar de admisfie der Weefen van Ingezetenen onder Stads Ambachten in het Burger-Weeshuis een onwederfprekelyk bewys opleveit, dat de Municipaliteit dezer Stad, de betrekkingen welketuslchen deze Stad, en derzei ver Ambachten in het Judicieèl- Burgerlyk-, Kerk- en Armbeftuur, zedert onheuglyke tyden hebben gefubfifteerd, door deze Ampliatie nog nader hebben getragt toetehaalen, met aan de Opgezetenen van gemelde Ambachten te laaten genieten dit voorregt waar na ''zy zoo lang reikhalzend hebben verlangd; maar een voorregt waar van zeer zeker niet langer kan werden gejouïsfeerd als deze betrekkingen plaats hebben.

Zoo verklaard, de Municipaüteit dezer Stad by dezen dat zoo wanneer in vervolg van tyd, door deze of geene oorzaken gemelde betrekkingen wierden verbrooken, of zelfs maar door'eenigé" onnodige .revolutionaire flappen verlamd, zy in dat geval dit Reglement houd als niet gearrefteerd, en de directie van dit Huis, nu'voor als dan onflaat, van alle

ver-

Sluiten