Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

Hen buiten deze Stad na elders, komen te vaceeren omme by Ampliatie van Hun Edel Achtb^arë Refolutie van den 20 Maart 1728 te ftatuereó.

I.

Dat wanneer eenige Heeren, wegens hare Provinciale of Stedelyke Commisfien, ter Generaliteit, in den Raad van State, Generaliteits Reken^enkamer, hoogc en Provintiale Raden, Admiraüteits Collegicn &c. Het zy Protempore of Advaam, uit deze Stad komen te vertrekken, haare Zitplaatfen in de Kerken, 't zy dezelve op haar Naam, of die van haare Vrouwen ftaan, zullen blyven behouden, -en by Overlyden van een van beide zullen Succedercn , ingevolge de hier voren L'ealleguecrde Refolutie \' en ook moeten worden overgeboekt, onder deze bepaling, dat by voor overlyden van de Man zonder Kindren na te .^aten, en deszelfs Weduwe binnen den tyd van drie .faaren na hetOverlyden binnen deze Stad, niet met rei Woon kramen te retourneeren, haare Zitplaatfen als dan voor Vacant zullen worde gehoudeitn dog Kinderen nalatende, en de vrouw Wedu¬

we

Sluiten