Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ö V E u M A T T II. XI: ii, 12. 273 in pla,ts van het voorwerp te zijn van aller geloof , liefde en aanbidding, het voorwerp was van der meesten haat, fmaad en beraping, * zoo verre zelfs, dat de leden van den Joodfchen Raad gelegenheid zogten, om hem te vaneen en te doodem

Ziet daar eenige voornaame redenen, waarom de discipelen van Joannes aan Jefus geërgerd wierden! en waar mede zij zelfs hunnen MeesZ tot: ecnig nadenken en vertwijffeling bragten aangaande zijn perfoon en Mesfiasfchap. Ln dn. Pafbdan gelegenheid tot die vraag, welke Joan. Ls door twee van zijne discipelen aan Jefus liet doen, zijt gij de geene,die komen zoude, of verwagten wij eenen anderen? Met die vraag toont dan Toannes aan den éénen kant, dat hij uit de berigten, welke hij in de gevangenis van hem gehoord hadt, eenige bedenking daaromtrent hadt opgevat. Maar ook aan den anderen kant,dat hij zijne voorige gedagten van Jefus met ge. heel hadt laaten vaaren, dat hij niet alle geloot en vertrouwen omtrent hem verlooren hadt, dat hij van hem een getuigenis der waarheid verwagtede; en daarom alle andere berigten, zoo wel,als zijn eigen oordeel, aan dat getuigenis beproeven en onderwerpen wil. En welk antwoord «reeft nu Jefus op deeze vraag? Gaat heenen, en bootifchapt, enz. vs. 4, 5- Volgens het berigt vart Lukas vs. ai. waren er op dat tijdftip veele voorwerpen van geneezing voorhanden , zotf dat Jefus waarfchijnelijk alle die worftfetwerken, Welke hij hier optelt, in hunne tegenwoordig

s

Sluiten