Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELTKHEID , fRTIJEW.

NOTIFICATIE.

HET INTERMEDIAIR ADMTNÏSTRATIF BESTUUR van het voormalig GEWEST GELDERLAND, aan hunne Mede - Burgeren Heil en Ëfoederfchap! doet te weeten:

Alzoo de Agent van Finantie dezer Republiek , Ons by Misfive van den u dezes maands heeft aangefchreeven om de nodige orders te (tellen, dat met den 16 daar aan volgende de refpvétive Comptoiren tot den ontfang van den tweede termyn in de heffing van 4 pCt. op de bezittingen worden open gefield.

ZOO IS HET, dat Wy tot voldoening aan de voorfz. aanfchryving hebben goedgevonden, tot den ontfang van den voorfz. tweede termyn te auétoriferen en aan te ftellen:

Te Nymegen de Burger M. de Bruyn, te Thiel de Burger J. D. van Leeuwen, te Z. Bommel de Burger D. Verweyde, te Zutphen de Burger J. Hasebroek, refpective Ontfangers Generaal aldaar.

Te Arnhem de Burger D. Gaymans, Ontfanger Generaal der middelen en verponding over het voormalig Quartier van Veluwe.

\ En

I KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK j Verz- Plakkaten

a nq. ,

Sluiten