Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. i.

********************^ ké ******************* GELYKHEID, V R Y PI E I D.

NOTIFICATIE.

nantie aezer Kepubiicq Uns by Keiolutie van den 19 dezes Maands heeft aangefchreeven, om van de aanwezigheid der Commisfiën, door het Uitvoerend Bewind dezer .Republicq op den 22 February jongstl. benoemd, en aan wien by de disfolutie der nog beftaande Admi-

A m | _ ^ " ni-

I kONiNKÜ-IKE èiBUÖtHEtlX 1 Vsrz. Plskkalsn

a Na

ït Intermediair Ad.rni-

niftratif Beftuur van het voormalig Gewest Gelderland, aan Hunne Mede- Burgeren, Heil en Broederfchap ! doet te weeten: Alzo de Agent van Fi-

Sluiten