Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* LEERREDEN

lufl heeft gehad, aan ons zyne barmhartigheid groot te maaken?

Ook gebeurt het wel, dat fommigen zoo ver herfteld worden , dat-zy hunne leger ftede verlaaten en hunne gewoonc bezigheeden weder hervatten kunnen, dog eerlang op nieuws inftorten, ofwel, dat zy in langen tyd niet kunnen op hun verhaal komen en tot hunne kragten wederkeeren, ja zelfs eenig ongemak behouden, waar aan zy in het overige van hunne dagen blyven kwynen.

Miflchien heeft(Jod ons meerdere gunft beweezen, en ons eene volledige herftelling gefchonken ; mogelyk heeft onze krankheid zelve in 's Heeren hand daar toe moeten dienen om ons lichaam van vojrafgaande ongefteldheeden te bevryden , zoo dat wy niet alleen tot vorige gezondheid zyn wedergekeerd, maar ook meerdere fterkte dan voorheen hebben verkreegen, gelyk Elihu reeds in zynen tyd had opgemerkt, dat Gods weg wel eens was met eetjen menfch, in welken Hy welbehaagen had genomen : Zyn j0i, vleèfch, zegt hy, zal frijjcher worden, dan bet was-in de jeugd: XXXIII. by zal tot de dagen zyner jongheid wederkeeren. Zyn wy zoo ge25- lukkig, dat dit ons geval is, zullen wy dan niet vrolyk uitroepen: Loov den Heer myne ziel, en vergeet geene van zyne weldaaCü'l1 ^n. •——«• Die alle uwe krankbeeden geneeft. Die uw leven verlojt 2.5," van't verderf: die u kroont met goedertierenheid en barmbartigbeeden. Die uwen mond verzadigt met bet goede: uwe jeugd vernieuwt als eenes arends.

Heeft God op onze Item gemerkt en ons naar wenfch geantwoord, toen wy tot Hem riepen en Hem zochten in onzen nood; zoo is het ten hoogde billyk, dat wy betoonen te hebben gemerkt op 's Heeren Jlem tot ons, en dat wy betamelyk daarop antwoorden. Dit is een derde gevolg daar ik uwe en myne aandacht noch wat by wilde bepaalen.

Gods wegen die Hy met ons houdt, zyn als eenejïemme, waar mede Hy tot ons fpreekt. Zendt Hy ons krankheid toe, dan fpreekt Hy met eene ftemme van bejlraffing om ons te vernederen:

Sluiten