Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

inkoopen, dan "zy volgens "hunne Lysten voor dat jaar kunnen afgeven, en in alle gevallen altoos in* koopen de besre Merry-Veulens, welke voor hun Departement in de Republiek zyn te ibekomen, echter hier by altoos9 in het oog houdende dat zy dezelve voor het meerendeel inkoopen voor minvermogende Ingezetenen."

Art. X.

„ "Keurmeésters zullen, ieder voor hun Departement, een Brandyzer doen vervaardigen, ter groote van twee duimen Diameter, in eene ronde forrne, waar in ifte, 2de, 3de, 4de enz., beteekenende tiet eerfte, tweede, derde, vierde enz. Departement, waar mede zy alle Brandingen, volgens d« Wet hun aanbevolen, zullen vei richten."

-Art. XL

„ De Veulens zullen by den ontfangst worden geb and aan den hals onder de Maanen, en genummerd van een tot zoo veele als voor hec J)epartement zullen worden afgegeven."

Art. XH.

„ De Commhfarisfen zullen by den on*-fin?st en loting der Veulens pissfent zyn. Dtzelve zal ge-

B fchie-

Sluiten