Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit' hst Register der Be fluiten van de Eerde Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks.-

Donderdag den 10. April 1800. Het zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

De Burgers Rep ra fen tan ten Appelius, en verdere by Decreecen van den 21. Maart en 4. April 11., Gecommitteerden , ten examen van twee eensluidende Requesten van J. la Lau en J. G- Saurbach en meer anderen, alle Burgers en Inwooners der Bataaffche Republiek woonende te Leyden, zich daar by beklaagd hebbende over de onlangs gearrefteerde celdheffing, als ftrydig met de Staatsregeling; fu»rineerende zy, dat dezelve niet op de Bezittingen maar op de Inkomften behoorde te xyn; en voorts geinfteerd hebbende op het daarftellen der nodige bezuinigingen en het affchaffen van overtollige Ambte■aaren , alles tot foulagement van den al te zeer gedrukten Middenftand der Ingezetenen deezer Re-

PUHebben ter Vergadering uitgebragc het hier navolgend Rapport:

(Fiat Ittferth')

Waar over gedelibereerd zynde, heeft de Vergadering zich conformeerende met hetzelve Rapport

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK Varz. Plakkaten

Q, Ho. ft

Sluiten