is toegevoegd aan je favorieten.

De nieuwe spectator met de bril

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 91 )

moet als een dier gezoogt, en gevoed worden, terwijl zijne mond buiten ftaat is, om zijne beboeftens verftaanbaar te kennen te geeven. Deeze wezenlooze tijd verloopen zijnde, nadert het oogenblik, om in het leezen, fchrij. ven, en wat verder van dien aart is, onderweezen te worden , dit is voor hem verdrietig, ja hij acht hetzelve, 'als een pijn. Zie daar zijn eerfte last, zijne eerfte bevatting van het onvolmaakte van dit leeven. ó Ja! hij geniet vermaaken, hij neemt dan dit, dan dat bij der hand, om zijne genoegens, welke hij als in een droom, en zonder fmaak najaagt, levendig te houden. Eindelijk verfchijnt de tijd, in welke hij van de reden kan en moet gebruik maaken ; dan ook in dit oogenblik, ziet hij al zijn geluk als een rook, als een enkel niet vervliegen! Hij bemerkt, dat hij een Onderdaan is, dat hij bevelen moet eerbiedigen van Wezens, hem, in wording, volmaakt gelijk. Hij moet het onderwijs in den Godsdienst ontfangen. Ziet hij zich nu voortgebracht en opgevoed te F era, bij moet, wil hij van zijne Zaligheid verzekerd zijn, zonder wederzeggen, den AI-koran als allerdierbaarst achten. Bevind hij zich in Romen, men zal hen 'sTanfen leer aanprijzen, ten einde Gods toorn te ontwijken. Is hij een bewooner van Wïttenberg, de Navolgers van Lüther zullen hem hun Leerftelzei al: alliernoodzaakelijkst tot het verkrijgen van een eeuwige Heilftaat voorhouden. In Snvïtferland, dringt men hem op, dat alle die geenen onvermijdelijk verboren zijn, welke Calvinus niet voor hunnen eenigften Leidsman aannemen. Dan, ziet hij zich in Nederland gebooren, hij zal gehouden zijn, wil hij zijn eeuwigst Heil betrachten, voor het Dordrechts Stelzel eerbiedig neer te buigen, nadien dit als het eenige waare word gehouden, zints eene Mauritz het voor zijn belang en roem nodig heeft geöordeelt Armikus te onderdrukken. Dan, hoe zeer moet den mensch niet door verbaazing worden aangedaan, als hij verneemt, dat de Geesteü ikheid te Pera, Romen, Sixiïtferland hier, en elders, de Zaligheid in hunne handen hebben, ten minften, dat zij alle, hoe zeer ook ftrijdend, de onbetwistbaare •waarheid volgen! AIzoo ziet men de Zoon door de Vader optrekken, de Zoon drukt ook deeze voetftappen, zoo dra hij Vader word; men onderzoekt, maar fchaars! op deeze wijs verdijt de mensch in zelfbedrog zijn Jonglings jaaren. Hij word een man. Hij voelt zorgen, arbeid, gevaaren, kranktens, fcbijnvermaak, weinig vreugd, maar zeer veel druk, en, zoo nadert de Ouderdom, de Vader aller kwaaMa len,