is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe spectator met de bril

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 234 )

Synodaale Contract, in den zelfden zin neemen, als de Éngelfche Burke, de wetten van voorige Parlementen „ omtrent de Engelfche Conrtitutie, datis, onfchendbaar achten zonder het; vermogen der Kerk te fchenden. Laaten wy eens zien, of zy wezentlyk zo verlicht zyn, ea niét zich zei ven tegen lichten'.

Wy vinden in <ie Vaderlandfche Befehryvingen, demanier, waar op het StadhbuderlyK Huis, erfiyk wierd verklaard, door behuip van eigenbelang zoekende Grooren,

en het geweld \fan een dom Gemeen dit gezag heeft

zoo langgeluurd, tot dat het Volk verlicht de gelegenheid gevonden heeft, met de vernietiging van di' erfiyk recht, haar wezentlyke rechten der natuur, te herroepen, geheel het Volk vatbaar voor deszelfs geluk,' was overtuigd, van de onbi.llykheid der Erfftoet— 'envloekte de bronnen , waar uit dit bederf voortgevloeid was, en nog oy veelen, onwaardige Nedeilanders, ingekankerd

is; Rechtvaardigheid en gezonde Godsvrucht warren

de leenfpreuken, waar van de Grobten zich bedienden ; fchamele tafellikkers, broodpreekers en huichelaars , waren de afgoden der Qranjeflaaven — - bygeloof en onkunde, ver/.elden de godlasterende itoet van het voor Nederland verderflyk Hof. Dit alles werd verborgen gehouden, óflder dpn dekmantel van vryheid en veiligheid ~—

geen wonder derhalven, dat het erfiyk Gebouw op

fundamenten van gemejde bedrog ter neder gefield, inltortte, by de geringite poo^ ng van moed en verlichting —« alle Patriotten koomen hier in ceréén, dat het erfiyk ge4 zag, als onwettig en door geweld gevestigd moet béfchouwd— en als zodanig vernietigd worden.

Laaten wy nu eens de tterkfe onderzoeken, waar op bet bolwerk van Synodaale rechtzinnigheid , geiteld

■werd ik vrees dat de materiaaien niet zoo zuiver

zullen zyn, als de Dordfche ingenieurs zich verbeelden.

Iemand die niet geheel vreemd is, met de befchryving van ons Land, of die flegts begeerte getoond heeft voor bef onderzoek der beweegoorzaaken; waar door het fysiema van prtedo nineeren le Godsdienst, of heerfchende Ke1- in de waerei i - gékorriènj zal oogenblikkelyk ontdek; er bv de herroeping der eerde gebeurtenisfen in die tyd, dat Prins Maïiriis, weder hel hjjdderiptorii dezer Kerielyke werkzaamheid was. Had men immer gegronde reden