Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3

Reeds ziddert gantsch Qostenryk"verfchrikt door de blixeras der Franfche bajonetten, en de onvoorbeeldige donders hunner cartouwen! deze aller belangrykfte tyding kwam ons ter ooren, juist, wanneer ik met myn ouden goeden Vader zat te redekavelen, over de ons min of meer ontrustende geruchten, betrekketyk de werving van oranje, zoo men voorgeeft op Pruifisch Grondgebied, en waar over myne deugdzaame Vader het zwak had, van zich eenigfints te kwellen, en welke aan zyn gevoelig hart reeds meenig een zucht'koste; ik laat u oordeeien, hoe zeer onze zielen wierden getroffen, by het ontfangen van deze heuchelyke maare: te meer noch, wyl dezelve verzeld gong met het voor onze Republiek aller aangenaamst bericht, en het welk niet minder zeker is, dat namelyk, den Burger Cufilard naar Berlyn is gebonden: ten einde van den Koning van Pruisfchen cathagorisch antwoord te vorderen, op de vraag, hoe hy omtrend ons gezind is; als ook dat de vrede tusfchen de Franfchen en Hesfen Casfel is geflooten, ingevolge van welke de Hesfen airede het Leger van Oranje verlaaten! myn Vader, wiens gelaat van erkentelyk genoegen fchitterde by het verneemen de- zer opeen geftapelde voor den Lande zoo gewenschte tydingen, was een wyl fpraakeloos, dan eindelyk uitte hy vervoert van vreugde, deze volgende hartroerende gezeedens, welke tllènt halven zyne deugdzaame vaderlandfche ziel op het zichtbaarst vertoonde, terwyl traanen van gevoeligheid zyn eerwaardig gelaatbevochtigden: zalig God, thans bewyst gy dan aan ons, uw, totbier toe zoo lans- overheerde Nederlanders, dat gy de Heere leeft , dat gy de Vryheid eerbiedigende Franfchen, als een middel in uwe hand gebruikt om ons aan het flasffche juk van het dwingziek Oranje te ontrukken, ja zelfs onze zielen vervuld met aandoeningen van we! geplaatste blydfchap, in een tyd, in welke onze boezems zwoegden van kommer over eenige op handen zynde onheilen, verwekt door hun, welke ons grimmig naar het hart ftaan, en ons opnieuw in flaaffche ketenen trachten te krommen ; maak ons, nietige ftervelingen toch dankbaar by het ontfangen van zoo veelvuldige gunstbewyzen, zoo zichtbaar door uw zegenende hand ons toegereikt! bedenk toch myn Zoon, en overweeg de weldaad, welke door deze overtogt, deze roemryke overtogt der Franfchen over den Rhynftroom, aan ons onwaardigen word toegebragt, merk hier in de vinger Gods, welke ook in deze zwaarwichtige gebeurre-

Sluiten