Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch waar'vindt men Onderwijsboekjens, welken dus behoedanigd zijn? —

•Tot nog toe zijn mij geene betere bekend geworden, dan de nodig/ie waarheden van üen Lnristchjken Godsdienst voor .kleine kinrï£n} .~T~ en de merkwaardigfte Bijbelse. Jchiedemsfcn, in vraagen en andwoorden, enz. door h. wester, beide te Groninsen bif ?. Oomkens het eerde voor i-, en het andere voor 2 St. te bekomen, welke beide boekjens in Friesland en elders veel gebruikt worden. In dien zelfden fmaak, moest 'er nog eenünderwijsboekjen in den Godsdienst voor de meestgevorderde fehooljeugd, met uitgedrukte bijbelplaatfen , tot bewijs der zaaken dienende, dunkt mij, in gebruik zijn.

Wat de Gebeden aanbelangt, deeze moesten , even als de Vraagboekjens, juist voor kinderen gefchikt zijn : naamelijk, kort en verftaanbaar, en bevattende Hechts vooritellen flaande op hunne betrekking als jonge kinderen.

De grootfte fchoollieren zouden evenwel ook andere gebeden kunnen leeren, die meer gefchikt zijn voor hunnen toefomftigen ftaat van volwasfendheid, maar hen moest inzonderheid ingefcherpt worden, dat het van buiten leeren en opzeggen van gebeden, op zich zeiven alleen, eigenlijk gezegd, geen bidden is, maar dat dit beftaat in de verheffing der ziele tot den Oorfprong van ons beftaan, aan wien wij onze gebeden opzenden.

2. Van de Schoolboeken gaa ik nu tot dè

unacrwijzcrs in de lchoolen over. —

Een

Sluiten