is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen, over de gebreken in de burgerscholen. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(84)

voor langen tijd op eene eindige verbetering van dezelven is bedacht geweest.

Gemeenlijk zijn het de fchoolen'waarin de eerfte drift des menfchen, welke wij als de bron van alle algemeen.nuttige deugden kunnen befchouwen, de drift tot werkzaamheid, in haaren tederen kiem vertreden wordt. Kinderen willen werkzaam zijn en in de i fchoolen wordt hen geleerd ftil te zitten. Veele , ouders bekennen het geheel onbewimpeld, dat dit eene der hoofdredenen is waarom zij hunne kinderen zo jong ter fchoole zendén, en veele fchoolmeesters weeten de kinderen het ftiizitten in de fchoolen zo nadruklijk in te prenten, dat de kinderen het wel verwenfchen mogten dat God hen beweegbaare ledemaaten en gezond bloed gefchonken heeft. De kinderen zijn verpligt bijna de helft hunnes levens, in die jaaren waarin alles bij hen recht begint te leeven, waakende, op ééne plaats door te brengen, willen zij niet bekeven of geftraft worden: Zo verkiezen het hunne meesters, wijl zij hier b-j het meeste gemak genieten. En echter moeten deeze Hinderen, in 't vervolg van tijd, eens beezife menfchen, wakkere en vlijtige arbeiders worden! —

Wat zal men zeggen van de zedelijke opvoeding? Dikwijls komen onze Burger kinderen, meêr zedenloos uit de fchoolen, dan zij derwaard heen gingen. Niemand bekommert zich over hunne goede zeden. Immer», dat kan men den naam niet geeven van goede zeden te leeren, wanneer de Meester door knorren en dreigen, door befchimpin- -

gen