is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen, over de gebreken in de burgerscholen. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ii5 )

het aangezicht en de kleeding, maar vooral tot alle dingen moeten bepaalen, leeren de kinderen te gelijk, zichzelven te achten: en dit toch maakt de grondflag van de geheele zedenleere uit. Daar te boven, zo worden de kinderen, door eene zucht tot zindlijkheid en orde, van veelerleie buitenipoongheid te rug gehouden, waar bij zij in gevaar konden komen, zich zeiven en 't geen zij hebben in den war te brengen, en even daar door zich zeiven te verraaden, dat zij thans iets onbehoorlijks gedaan hadden.

Wij gaan nu eene fchrede verder, en komen op de zorge voor de uiterlijke bevalligheid in gelaatstrekken, gebaarden, /landen des ligchaams en bewecgingen.

Als 'er zo veel onhebbelijke kinderen onder den gemeenen man worden gevonden, dan ligt de ichuld daarvan geenszins bij die kin. deren zeiven. De kinderen des gemeenen Mans kunnen even zo goed. als die van den voornaameren, tot bevalligheid opgevoed worden, wanneer Hechts iemand de moeite op zich wil neemen, om hen daartoe aanleiding te geeven. Maar naar billijkheid moeten dit hunne onderwijzers (de Schoolmeesters) doen.

De kinderen neemen, zonder het optemerken, van anderen veelerleie gelaatstrekken, houdingen en beweegingen aan, welken hen, fomtijds, zeer flecht ftaan. Voor het meerderdeel hebben zij 'er zeiven geen denkbeeld van, hoe zeer hen dit mismaake, en welk een haatelijken indruk zij daardoor op anderen maaken. Het is de pljgt hunner ondejH s wij-