Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(?)

waren de Stad nog eens dieper in te gaan eri dari weer te koomen om by hem het avondmaal té houden en te flaapen. Waar op heen gaande, zy de Stad, zoo veel het fcheemerlicht zulks toeliet , en ook de Domkerk , waar in juist gepredikt wierd , bezigtigdën. Hier hadden zy graag langer'willen vertoeven; maar vermoeid en koud geworden zynde, fpoedden zy zig naar' het Logement te rug. In de nabyhcid van het Huis koomende, hoorden zy in het zelve zulk een fchrikbaar gefchreeuw en rumoer dat zy fchroomden om 'er in te gaan; maar hun goed aldaar gelaaten hebbende, en niet weetende, waar, in de duisternis, en dat in' eene vreemde Stad, zonder leidsman of wegwyzer, een ander verblyfplaats te vinden, bcflooten zy, na eenkort beraad, binnen te treeden. Straks vertoonde zig voor hunne oogen een troep van ongeveer veertig pcrfoonen, alle behoorende toÉ het Utrecht fche Vry Corps en, ten bewyze daar. van , gekleed in blaauwe rokken (die fommigen , flegts over een enkel hembd , by gebrek van' onderkleeden , hadden hangen) met Cocarderi op de hoeden en Houwers op zyde. De Hospes verfogt aan deezen , die zig rondom den ruimen haard gefchaard hadden , een weinig plaats té willen maaken voor zyne nieuwe gasten, zeggende : dat dezelve van de reis kwgamen en fond waren. — Dit wierde niet, dan na aanhoudende' beede, ingewilligd; zoo dat zy eindelyk aan het zitten geraakten en hunne koude voeten, van verre, naar het vuur Ronden uitfteeken. Maar' het bleek wel ras , dat deeze kleine gunst groote wreedheid was, want drie a vier van deezen ruuwen hoop reezen fchielyk en te gelyk op, om; hen. op de beenen te trappen, 't welk ook, fliefi A 4 zon»

Sluiten