Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extrad uit hec Re-

gifter der Refolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereen igde Nederlanden.

Venerts den a8 September 1787.

"O Y refumtie gedelibereert zyndc op het gerapporteerde van gitteren door de Heeren van Heeckeren van Khel! en andere haar Hoog Mog. Gedeputeerden tot de Militaire haken, in gevolge en tot voldoeninge van der felver Refolutiecommiflbriaal van den 24 deefer loopend'e maand, met en ncevens eenige Heeren Gecommitteerden uit den Raad van Staate, geè'xamineert hebbende het geproponeerde van de Heeren Gedeputeerden van de Piovkicie van Gelderland, ten einde alle de Officieren, welke aan hunnen Eed, aan de Generaliteit gedaan, niet getrouw gebleeven zyn, in hunne FunétJen zouden worden gefuspendeert, onvermindert nogthans foodanige Actie, alsden Fiscaal tegens haar, Ratïone Officii, foude kunnen en mogen inltitueeren, waar van den Raad van Staate foude behooren te worden verfogt, de Commandanten der Guarnifoensplaatfen, en de commandeerende Officieren der Regimenten hehoorlyk narigt te laaten toekoratn; dan dat, vermits de Fiscaal van van de Generaliteit by dellelfs Advis aan den Raad van Staate, haar Hoog Mog. by Miilive van den %6 July laatltleeden toegefonden, Tig reeds foo verre heeft uitgelaaten, dat niet wel gevoeglyk in die qualiteit fungeeren kan, en een ander Perfoon desweegens dient te worden gequaliriceert, den Raad van Staate foude behooren tewordenevr-

viiL a foat,

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK Verz. Plakkaten

o, 42 Ne,4l

Sluiten