Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

den geordonneerd, zonder in dien tusfchentyd ecnigcrhande dienst te mogen weigeren, op poene van ten ftrengften aan 'den Lyve geftraft te worden, zelfs met den Dood naar bevind van zaaken; zoo nog'thans dat de tyd van dienen doorgaans niet langer zal mogen worden genomen, dan voor den tyd van vier volle jaaren, ten ware 's Lands Schepen zig bevonden in Oost- of West - Indien en derzelver t'huiskomst voor de expiratie der voorfz. vier Jaaren onmogelyk mogt zyn.

Art. VI.

Alle Zamenzweeringen en Muiteryen, het zy aan Land of aan Boord , door Scheepsvolk begaan, zullen met den Dood geftraft worden; gelyk ook naar bevind der zaaken met den Dood zal worden geftraft, die geene, welke van eenigeZamenzweerirgen weet, zonder hier van behoorlyk kennis te geven; en zal integendeel die geen, welke van zodanige Zamenzweering mogte zyn, en dezelve kwam te ontdekken, niet alleen vry van Straffe zyn, maar boven dien een verëering van ƒ25. — genieten; en iemand een Zamenzweerirge ontdekkende, zonder zig daar aan te hebben fc'iuldig gemaakt, zal tot den eerst opkomende hoogeren Graad, dan dien by bekleed, worden bevorderd, wanneer hy daar toe bekwaam zyn zal, en daar en boven genieten eene belooning van ƒ 100 —of meerder naar de gelegenheid en het gewigt der Zaaken.

Art. VII-

Niemand zal eenige fpraak of gemeenfehap hebben met den Vyand, nochboodfehappen of brieven aan hem afzenden of van hem ontfangen, hetzy heimeiyk of openbaar, zonder confent of order van den

Cora-

Sluiten