Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V C 1 )

Extract; uit net Re-

gifier der Refolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Verecnigde Nederlanden.

Mart is den 25 February ï 794.

TS gchoort het rapport van de Hecrcn van Weideren , ■*■ en andere haar Hoog Mug. Gedeputeerden tot de Militaire zaaken, hebbende, ingevolge en ter voldocninge van derzelver Refolutie commiflbriaai. van gilleren, met ende nevens eenige Heeren Gecommitteerden uit den Raad van Staate, geëxamineert eene Miffive van Zyne Hoogheid den Hecre Erfprince van Orange en Naflau, commanderende het Leger van den Staat, gefchreven in het Hooftquartier ti Luik den 9 dezer maand., geaddresfeert aan Zyne Hoogheid, hoogftdeffelfs Hoer Vader , en door hoogftgedachte Zyne Hoogheid ter Vergadering gecommuniceert:; hebbende dezelve Miffive tot Bylaagc een Cartel met Zyne Koning'ykc Hoogheid den Heere Hertog van Yorck, nopens de ui:levering van de Deferteurs der wederzydfche Armeen, geduurende den tegenswoordigen Oorlog* geflooten, volgende de voorfz Miffive en Cartei aan het einde dezes gcinfereert.

En daar op ingenoomen hebbende de confideratien en het hoogwys advis van Zyne Hoogheid.

Waar op gedelibereeert zynde, is goedgevonden cn verftaan, hooggcmelde Zyne Hoogheid mits dezen te verzoeken en te authorifeeren 9 om de Articulen van het

VIII DEEL,"' A ■ voorfz

6

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Verz. Plakkaten

Q. 43 No. R

Sluiten