Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I)

Èxtraófc uit de Refolu-

tien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Vrydag den 29 Juny 1792.

OP het leezen van het Verbaal van de Heer en Bigot en Lohman, haar Edele Mog. Gecommitteerden jongft in Commiffie geweeft zynde langs de Maaze, is na deliberatie goedgevonden en verftaan, by ampliatie van haar Edele Mog. Refolutie van den 24 January 1786, betreffende het probeeren der 's Lands Brandfpuyten, en het ontdekken en herftellen der defeclen aan de zeiven, mitsgaders het behoorlyk bewaren en gadeflaan der .zeiven, aan de commandeerende Officieren van de Artillerye in de Steeden en Forten alwaar zig Generaliteits Magazynen bevinden aan te fchryven, dat de intentie van haar Edele Mog. is, dat zy by het probeeren van, en doen der Exercitiën met de Brandfpuyten, de Artilleriften ook byzonder oeffenen in het geen te pas komt tot remedieering van defeóten, die zig zoo aan de Slangen der Brandfpuyten als anderzints gcduurende het gebruik der Spuyten ontdekken of aan dezelve konnen overkomen, ten einde dezelve in het vaardig appliceeren van die remedien bedreeven mogen worden.

Wyders de Commifen van 's Lands Magazynen in de voorfchreeve Steeden en Forten te gelaften om het Gereedfchap het welk ten voorfchreeve einde en tot dat oogmerk nodig is, telkens bv het probeeren van, of manoeuVIII DEEL. ■'■ " A —n vree-

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Verz. Plakkaten

0,59 No, 37

Sluiten