is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaten, reglementen en andere stukken, door de [...] Staaten van Vriesland zedert den 10 january 1772 tot den 18 augusty 1777 geëmaneerd en uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 205 )

zullen wëezen, om finale afrekening te maaken ten Comptoire Generaal, uitterlyk voor den eersten November daar aan volgende , by poene van vyv en twintig Goud guldens.

XLVIII. En vermits de tyd van de aangeving van het Reël fterk nadert, en dus bezwaarlyk de nieuwe fchikkingen, dit Middel rakende, voor dit maal in train zullen kunnen gebragt worden, zal gedurende deezen lopenden jaare de opfchryvng , aangeving en betaling van het Reël nog gefchieden na de inhoud van het Placaat van den 5 April 1727; terwyl de thans uitgaande Publicatie eerst ten deezen opzigte van kragt zal beginnen te zyn , met het jaar op May 1775 zullende ingaan ; dog de verbetering van het Perfoneel zal aanflonds by de hand moeten genomen, en nog in dit jaar lopende van May 1774 tot May 1775 in het werk geftelt worden.

En op dat niemant hier van onkundig blyve, zal deeze alomme worden gepubliceert en geffigeert daar men gewoon is publicatie en affixie te doen.

Aldus gerefolveert ende gearrefteert op het Landfchaps-huis binnen Leeuwarden den 6 May 1774-

I. J. de S C H E P P E R, Vt. Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog. H. W. v. PLETTENBERG.

Cc 3 Edele,