Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H9 J

• , IX. By aldien een Schip, met eenige deezer Waaren geladen, een Zeehaven uitvaart, met intentie om wederom een ander Haven in deeze Provincie met dezelve last binnen te vaaren, zal niet te min pp de Haven van den uitvaart het Pasfagegeld moeten betalen en een Blanche neemen , dog zal op vertoonde Blanche aan den Coileaeur der plaatze van den invaart het betaalde wederom te rug ontvangen.

X. Die weigeragtig is deezen Impost te betalen, of dezelve zoekt te fraudeeren, zal t'elkens ( exempt nogthans de Schepen met Schaapen of Duiven Mest geladen, waar omtrent Art. III. is voorzien) vervallen in de boete van het twintig voud van 't beloop van den Impost, dien hy weigert te betalen of zoekt te fraudeeren, en alzoo yder geweigerde of gefraudeerde Stuiver met een Gulden te boeten; boven welks de Beesten en andere deezen Impost fubjecte Waaren wel niet zullen worden geconfisqueert, maar evenwel voor de boete en alle te vailene Kosten weezen verbonden en Executabel. ., XI. De Calange dies zal koomen aan den Officier en Magiftraat der plaatze van de Oyertredinge, om daar over de plano en zonder forme van Proces Regt te fpreeken.

XII. De boete zal egaal verdeelt worden, -tusfchen den Officier en Aanbrenger, uitgezonden het geval van Art. III. reeds vermeld. -, '

XIII. De Collecteurs van dit .Middel zUUèxi

door

Sluiten