Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 241 )

door de Grietslieden en Magiftraten worden aangefteld.

XIV. Voor CoHectgeld zal worden gevalideert een Stuiver van de Gulden, onder de hondert Guldens ontvangst, een halve Stuiver van het meerdere, waar van de Collecteur de eene, en de Opfigters der plaatze te zaamen de andere helfte zullen genieten.

X V. De Opfigters zullen gehouden zyn , eene nette aantekening van het geene zy dagelyks ontvangen te houden , en de ontvangene Penningen alle avonden aan de Collecteurs moeten bezorgen, dewelke ook van den ontvangst een nauwkeurig Boek zullen houden.

XVI. De Collecteurs zullen den ontvang van yder drie maanden, binnen drie weeken na de Expiratie dies , aan 't Comptoir van den Ontvanger Generaal der Losfe Renthen bezorgen, en daar te boven een Staat van dien aan den Commis van 'tDiftnct behandigen, om door denzelven verders na behoren verzonden te worden.

Aldus gerefolveert ende gearrefteert op hec Landfchaps - huis binnen Leeuwarden den 6 May 1774.

I. J. de S C H E P P E R, Vt. Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog.

H. W. v. P L E T T E N B E R G. Hh PUBLICATIE

Sluiten