Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 359 )

de bevinden , ten einde die meer en meer mogen bloeyen in Godvrugt, Liefde en Eendragc, Waarheid en Deugd , en dat de arbeid van derzelver Leeraaren bekroond moge worden met de wezentlykste en duurzaamste Vrugten.

Alles tot grootmaking van des Heeren Allerheiligste Naam, voortplanting en aanwas van de Waare Christelyke Gereformeerde Religie, confervatie van Onze duurgekogte Vryheid, en Onzer aller Zielen Zaligheid.

Op dat nu de door Hun Hoog Mog. uitgefchreven Dank- Vast- en Beede- Dag, ook in deeze Onze Provincie behoorlyk mogte worden gecelebreerd, zo hebben Dezelve van ons verzogt, dat Wy dien tegens Woensdag den 2iffcen February aanftaande wilden doen publiceeren, ter plaatzen daar men gewoon is zodanige publicatien te doen , en daar benevens ftriételyk te verbieden, ook met der daad te doen ophouden allerley Handwerk en Neeringe, mitsgaders het Tappen, Kaatzen, Balflaan en dtergelyke exercitiën , op dat die goed en heylzaam voornemen door geene onbehoorïykheden geturoeerd moge worden.

Welk verzoek by Ons overwogen en allezints ge. billykt zynde; Zo is 't, dat Wy UE. door deezen aan bevelen en gelasten, deezen uitgefchreven algemenen Dank- Vast- en Beede - Dag fpoedig te doen

bes

Sluiten