Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 36Q )

bekend maaken, qp de wyze alhier gebruikelyk, en

érnstig ten zeiven dage te verbieden alle Handwerk, Neerixge en Hanteeringe , voor al ook zodanige exercitiën en onbetamelykheden, die het vieren van deezen Dag op een behoorlyke wyze zouden hinderen, en de Godvrezende Aanroepers van 's Heeren Heyligen Naam ftooren.

En dat UE. hier van verders de nodige advertentie laat toekomen aan de Bedienaren des Goddelyken Woords in UE. Diftriét of Stad, dewelke gelast worden, omme hunne Predicatien, Dankzeggingen en Gebeden, zo veel mogelyk, na den inhoud deezes te fchikken en te rigten.

En daar inne, conform Hun Hoog Mog. en Onze welmeninge, den Goddelyken Zegen af te bidden, tot welftand en behoudenis van Land en Kerk, continuatie van Zegeningen, afwendihge van Oordelen , met 'belyéênis van Zonden , en fmekinge om vergevinge op gefchonkene Boetveerdigheid ën waaragtige Bekeering. • . s \ma tra I u \-. r. \

Gelyk = mede over de Hooge Regeering van het Lieve Vaderland, den Doorlugtigen algemenen Erfstadhouder , Hoogst deszelfs Koninglyke Gemalinne, de Vorstelyke Spruyten, en de verdere 11'luftre Perfonen tot dit Doorlugtig Huis van Orange en Nasfau behorende , ja over. alitiwattain den Lande dierbaar en beminnelyfedünv^eyana^i wordem

Waar

Sluiten