Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraót: uit de Refolu-

tien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der; Vereenigde Nederlanden.

Frydag den i Juny 1787..

IS geleezen eene Refolutie van haar Hoog Mog. van heeden, waar by den Raad verzogt en geauthonfeerc word, om, ingevolge van voorgaande Refolutien d'era aangaande genoomen, ten fpoediglie aan alle de Orhcieren, welke door of uit naam van de Heeren Staaterü van Holland,in hunnen dienlt, ter ziake van de obiervantie aan de ondeifcheidene en nrejt hunnen prirnitiverr Eed overeenkomende Ordres, door hen, van weegenï de Generaliteit ontfangen, en naargekomen, zyn gefu«fpendeert, of gedimhteert, en dewelke by de Regimenten, door de Heeren Staaten van Holland nog niet zyn geremplaceert geworden, te doen geladen, dat zy zig moeten aanmerken, als by deezen,in hunne Pollen herlïeld te zyn, en dienvolgens ieder in zyn refpecTtve qualiteit, het Commando weeder op zig te neemen, met; byvoeging en lalt aan de verdere onderhebbende Oilicieren en Gemeenen, van hun in die Pollen, in welke zy thans worden geconfirmeert te erkennen, en te gehoorzaamen.

En om vervolgens, alle Officieren, dewelke zig aarni overtreeding van den Eed aan de Generaliteit gedaan,, hebben fchuldig gemaakt, provifioneel Generaliteits weege te fuspendeeren in alle. Pollen, welke zy bekleeden,,

KUL "DEEL,. A. ecu

KONINKLIJKE BIBLIOTHüIK

Vorz, Plakkaten

q, 59 m, 48

Sluiten