Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' ƒ x, ^1)

Extraófc uit de Refolu-

tien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Scaate der Vereenigde Nederlanden.

Dominica den 10 Juny 1787.

Extraordinaris Vergadering.

IS geleezen eene Refolutie van haar Hoog M02 van heeden. ö'

r\EHeeren Gedeputeerden van de Provincie van Utrecht, hebben ter Vergadering voorgedragen. &c.

Waar op gedelibercert zynde is goedgevonden en verÜaan, dat de Generaal Major van Ryflel zal worden aangefchreeven, dat haar Hoog Mog. hem houden voor gefuspendeert in zyne Commiffie en Functie als Generaal Major , en fpeciaal hem interdiceeren, van fig aantemaatigen eenig Commando te voeren over de Troupes van den Staat, waar dezelve fig ook mogten bevinden op poene van dadelyke CalFatie uit den dienft van den Staat, en voor behoudens alle verdere aclie van het Offi cie-Fiscaal van de Generaliteit tesens denzelven van RylTel.

Dat voorts de Raad van Staate zal worden verzogt en geauthorifeert, zoo als verzogt en geauthorifeert word mits deezen, om aan alle Commandanten en Commandeerende Officieren van VUL 'DEEL. A de

5")

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Verz. Plakkaten

Q-59 No. 51

Sluiten