Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ovëR HAND. VIII. vs. 39A r?

fcewoogU, oneindig Volmaakte! my van eeuwigheid voor uwe rekening te nemen, door uw Bloed te kopen, door uwe Hand te bewaren tot op dit ogenblik» my door uwen Geest te trekken, om uw aangeboden heil te omhelzen. Onpeilbare diepte van ge, nade ! Hoort dit gy Hemelen! Zyt verrukt gy Aarde ! Ik had de hel. verdiend , rechtvaardigheid vereischte ftraf, ik begeerde geene genade; maar Jefus toonde groter mededogen met my, dan ik met my zei ven had, voor my verwierf Hy heil: Zo, myn Ziel! zo zyt gy gered! O dat ik het nooit vergeete, Genade ontvange alleen de eer! die zal ik roemen, zo lang ik leve, die zal ik zingen onder de Choren der Engelen en, zo dikwerf myn fchuld verzware, myn gewisfe kloppe, myne vyanden mjf toeroepen, hoe wordt Gy ooit verlost, zal dit ééne ter bemoediging voldoen, Genade trok my, Genade bewaart my, Genade zal het voor my voleinden.

3. En, wat dunkt U, wat moest het natuurlyk gevolg dezer erkentenis zyn ? welke hare uitwerking? Wat anders, dan eene blakende liefde tot Jefus?

Door deze gadeloze liefde van Immanuel wordt onze Reiziger tot de tederfte wederliefde gedrongen. O hoe verrukt is Hy over 'sHeilands gunstvolla nabyheid! Hoe oprecht gaan alle begeerten zyner Ziel naar Hem uit! Hoe yvert Hy, om meer en meer den toegang van Jehovah tot dezelve te fmaken! Hoe laag zinkt nu al het aardfche in zyne fchatting, vergeleken met zynen Redder ! •— Ik heb U lief, (dus mogen wy ons zyne betuigingen voordellen.) Ik heb U hartlyk lief, Heere, myne

Sluiten