Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extract uit de Refolu-

tien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Maandag den 12 O^ober 1789.

DE Secretaris Mollerus heeft aan haar Edele Mog. voorgedraagen, dat Zyne Hoogheid hem eenigen tyd geleeden had onderhouden, over de plaatshebbende gewoon, te, dat by de aanttelling der effetttve Hooge Stafs-Othcicren van de Regimenten in dienit van den Staat, de daar toe aangeüelde Perfoon by het omvangen van Commiffie by den Raad van Staate op nieuws den eed in die qualiteir preiteert, en zulks offchoon hy reeds te voren by het bekomen van gelyke titulaire qualiteit op de als toen gedtpecheerde Commiflie den zelfden eed had afgelegd;waar uit ontitond, dat niet alleen het wederom op nieuws doen van den eed voor onnodig en overtollig moeft worden geconfidereert, maar dat zelfs dikwils het geval exteerde. dat zoodanig Officier het zy dan reeds een Generaals Perfoon zynde, het zy reeds dienit doende in eene hoogere titulaire qualireit, by eede zig adüringeerde om naar te korren de pligten geattacheerd aan die Poit, waar van hy nu ilegts het Tractement bekoomen had, offchoon hy in rene andere qualiteit dienlt doende, dus die belofte niet konds nakoomen; waarom dan ook Zyne Hoogheid vermeende, dat behoorde te worden gedagt om een expediënt, waar door diergehke onnutte en zelfs ongcrymde eed»prettatien worden gemenageerd.

Dat die reflexie van Zyne Hoogheid aanleiding had geVUL 'DEEL. A gee-

Sluiten