Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(1)

Extraéfc uit de Refolu-

tien van de Edele Mo£. Heeren Raaden van Scaace der Vereenigde Nederlanden.

Ding s dag den 13 Odiüber 1789.

TS gehoord het Rapport van de Heeren van Aerflen van Sommelsdyk, Thefaurier Generaal vander Hoop en Secre taris Mollerus, de Heeren van Lichtenberg en Pellers, der zeiver Meede-Commiffariflen abfent zynde, hebbende ter voldoening aan haar Edele Mog. Refolütie van den 19 Oftober des gepafleerden jaars overwoogen, of en welke voet voor het vervolg zoude behooren te worden vaügelleld omtrent het doen der toeleggen aan de Ingenieurs voor het maaken van Teekeningen, behoorende tot de Bedekken, waar op eenige Werken aangenoomen worden.

Waar op gedelibereert en in agting gennornen zynde de moeyelykheid om in het doen van voorfz toelaagen eene vaüe en eenpaarige voet te volgen, en vooral meede geconfidereert zynde, dat 'er "te minder reeden is, om de Ingenieurs desweegens eene extraordinaire remuneratie re geeven, na de verbeetering van der zeiver vaft inkoomen door het verhoogen der Traclementen ; is goedgevonden en verüaan, dat in het vervolg niets meer zal worden toegelegd of goedgedaan voor zoodanige Plans of Teekeningen, als by de Bellekken moeten gevoegt worden, en dienen om naar dezelve het Gebouw of Werk in te rigten, maar de refpeétive Ingenieurs gehouden zullen zyn , die voor hun valt Traftement en als behoorende tot het Weik /van hunne ordinaire Guarnizoensdienlt te formeeren teru yl VUL <DE£L. A wan-

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK Verz. Plakkaten

a 59 No, 6i

Sluiten