Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V (!)

Extract uit de Re*

folutien van de Edele Mog: Heeren Raaden van Staate der' Vereenigde Nederlanden:

Donderdag den- 21 January 1790.

DE Keeren Changuion, Sravenifle Pous, ThefaurierGe* neraal vander Hoop en Secretaris Mullerus, hebben aan haar Edele Mog. voorgedragen, dat aan hun was voorgekomen, dat'de ondervinding had doen zien, dat de bepaling van de quantiteit Pulver, die tot het doen van Salutfchooten, ingevolge haar Ed. Mog. Refolutie van stf November 1785- maar mag werden gebruikt, tot gevolg had gehad, dat dikwils dezelve Schooten van de eene Batterye lot de andere niet konden worden gehoon,, vooral, wanneer daar toe word geëmployeert Pulver, dac meer of min zyn kragt verlooren had,en dat zy vervolgens na daarover gefprooken te hebben met den Collonel van de Arüllerie9Paravicini de Capelli; vermeend hebben aan haar Ed. Mog. te moeten in bedenken geeven, of niet diesweegen eenige nadere voorziening zoude behooren gedaan te worden.

Waar op gedelibereert zynde, is, conform het geproponeerde van welgemelde Heeren goedgevonden en verllaan, dat aan de eerftaanweezende Officieren van de Artillerie,' mitsgaders aan de Commifen van 'sLands Magazynen inde refpeaive Veilingen en Forten, met Militie van den Staar* bezet, zal< worden aangefchreeven, dat voortaan, by het'doen van Salutfchooten uit Kanon; a ó->of a 8 voor ieVUU 'DEEL. «w*

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Verz. Plakkaten

o-59 no65

Sluiten