Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C « )

Extrad uyt de Re-

lolutien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Donderdag den 25 Maart 1790.

DE Heeren van Aerflen van Sommelsdyk, Peflers, The» faurier Generaal van der Hoop en Secretaris Mollerus, den Heere van Lichtenberg der zeiver mede Comtniflans abfent zvnde, hebben gerapporteerd, dat zy ter voldoening; aan haar Ed. Mog. Reiolutie van deni» January laatltleden hadden geëxamineerd eene Memorie van den Diredeur Generaal du Mouün, gefchreven alhier ten zeiven dage, waar by voordraagt, dat hy tot wegneeming van alle bedenkingen, welke nog mogten overblyven omtrent de nieuwe inrtgnng, die ten aaniien van het onderhoud van 's Lands Fottificaiiewerken en Gebouwen was geïntroduceerd by. haar Ed. Mog. Reiolutie van 7 February 1786, zo als dezelve nader by Refolutie van 4 July 1788, en de cireulaire-Miflive van hem Direaeur Generaal van den 4 September van het laatftgem. jaar was geëlucideerd, en om na te iporen, of iets tot verbetering van dien fcoude kunnen worden aan de hand gegeven, nodig geoordeeld had eene V1H VEEU & „ ■-. daarr

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Verz. PlaUkaton

o, 59 m$t

Sluiten