Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I)

Extrad uit de Re-

folutien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Prydag den 6 January 1792.

IS gehoord het rapport van de Heeren van Lichtenbergh, Pellers, Thefaurier Generaal van der Hoop en Secretaris Moüerus, den Heere van Aerffen van Sommelsdyk, derzelver Mede CommilTaris abfent zynde, hebbende, ter voldoening aan haar Edele Mog. Refolutie van den % f December laatltleden, geëxamineerd het Berigt van den j Collonel Direclcur Schouiter op de Requefte van verfchei- j de Gelnndens van de Polder d'Abroek, gelegen onder de: Hage, Baronnie van Breda, daar by te kennen geevende,' dat gelyk de Landen in gemelde Polder gelegen, zonder mefting van Straat-, Paarde- of andere Meft vermengd met Zand of Aarde die hier en daar uit de Slooterf word opgehaaldi met geen mogelykheid in ftaat van gebruik kun-' «en blyven, zo ook zy Supplianten met dit te doen altoos vry en onverhinderd zyn te werk gegaan, tot dat onlangs die van den Geregte der Heerlykheid de Hage by Publicatie,? (zo zy daar by zeggen) op Ordre van haar Edele Mogi gedaan, zulks hebben verboden op eene boete »an vyf en twintig guldens teegens eiken Overtreeder voor ieder reyfe.

En verzoekende wyders de Supplianten dat het haar t™0^ moër behaêen de gemelde gedaane Publicatie VIII DEEL» A te

Sluiten