Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( I )

Extrad uit de Re-

folutien van de Edele Mog. He eren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Dïngsdag den i November 1791.

IS na deliberatie goedgevonden en verftaan, dat aan de Gouverneurs, Commandeurs, of by der zei ver abfentie de commandeerende Officieren der Steden en Plaatfea in Vlaanderen, gelyk mede aan den Direcleur en dé eerff. aanwezende Ingenieurs in het zelve Departement, mitsgaders den Opfigter Generaal van 'sLands Zeewerken Raven, en eindelyk ook aan de Magiftraaten der Steden en DiÜriclen in Staats Vlaanderen, zal worden aangefchreven, dat haar Ed. Mog. met ongenoegen vernemen, dat hier en daar in de Vaarten, Canaalen, en andere Waterlozingen, waar door de Landen , byzonder ook die op Ooftenrykfchen Bodem zyn gelegen, moeten fueeren, door afdammingen, het leggen van Heulen, toemaaken van Sluyfen met Schotbalken, het maaken van Voetpaden als anderfints verhindering aan dezelve fuatie word toegebragt, waar door aanleyding en reden tot niet ongegronde klagten en disputen met de gemelde Nabuurige Ingezetenen gegeven word, dat mitsdien haar Ed. Mog. alle dezelve relpeétivelyk ten ernftigflen gelaften, om yder voor zo verre zulks hun concerneerd, of van der zeiver Departement is, niec alleen zorge te dragen, dat de voorfz beletfelen met 'er daad worden geamovcerd door die geene, welke dezelve VIII 'DEEL. A heb-

Sluiten