Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraet uit de Refolu-

tien van de Edele Mo?. Heeren Raaden van Staace der Vereenigde Nederlanden.

Dïngsdag den 24, April 1792.

f\P het geproponeerde; is na deliberatie , en conform het hoogwys advis en de confideratien van Zyne Hoogheid, goedgevonden en verftaan, aan te fchryven aan dei Commifen van de. Generaliteits Magazynen in de Steden en.Forten met Trouppes. van den. Staat bezet, .dat fy aan de Militie aldaar in Guarnifoen , tot het doen van de Excr- ■ cjtien in dit jaar moeten uitleeveren voor ieder Battaillon Switzers en Grifons agtien, en voor ieder Battaillon, foo Nationaale als andere, twaalf enkelde Tonnen Buspulver, vyf ea feeventig ponden voor ieder Esquadron Cavallcrye, en honderd en vyftig ponden voor ieder Esquadron Dragonders ; moetende alle de gemelde Commifen verdagt zyn , dat aan de Trouppes welke voor den eerften Mey uit hunne Guarnifoenen liaan uit te marcheeren, geen Pulver moet werden uitgegeeven, maar dat dezelve Trouppes refpeétive het Pulver zullen moeten ontfangen ter plaatfe daar zy zullen aankomen om Guarnifoen te houden.

En is.vwyders goedgevonden, nog in het byzondcr de Commifen van 's Lands Magazynen te Nymegen, Arnhem, Doesburg, Zwol en Campeny te gelaften, de eerftgemelde aan het-Adres van den Gommis te Thiel ; Zehender, mitsgaders van den Gommis te Bommel, Schuil, en van den Gommis op 't Fort St. Andries, Sippema de' tweede

VUL DEEL, . A.. ge-.

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Verz. Plakkaten

a 59 no.78

Sluiten