Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraófc uit de Re-

iclutien van de Ed Mog. Hccren Raaden van Staate der Vereenisrde Nederlanden.

Dlngsdag den 5 February 1793.

TT\E Hccren van Aerflbn van Sommelsdyk, van Lich■L/ tenbergh, Pefters, Thefaurier- Generaal van der Hoop en Secretaris Mollerus hebben gerapporteert, dat zy ter voldoening aan haar Edele Mog. Refoluticn van den 7, '2 January, 27 December, 9 January, 31 December, 11 Jan., 27 Dec. en 4 February laatftleden hebben geëxamineeerd de berigten door de Commifen van 's Lands Magazynen te Breda, Sas van Gent, Philippine, Huift, Coeverden, Bourtange, en de Langakkerfchans in gevolge haar Edele Mog. Refolutie van den 30 November des afgeloopen jaars ingezonden, raakende de betaaling van het Servisgeld aan de Militie in dezelve Plaatfen refpeclivelyk Guarnifoen houdende, en het verzorgen der nodige Fournitures aan die, welke in de Barakken zyn gelogeerd, en dat zy by die gelegenheid in gevolge gemelde Refolutie vair 30 November ook hebben overwogen, of en hoe veel door de Militie, welke in de Barakken van *s Lands wegen gelogeerd is, voor het gebruik der Fournitures zoude behooren gecontribueerd te worden.

Dat zy Heeren Commiifariffen by het examen van die Berigten hebben bevonden, dat 'er zig veel bedenkingen

VUL DEEL. A op

a 59 flo. 82

Sluiten