Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ fj (I)

Extract uit de Re-

folucien van de Edele Mog. floeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Woensdag den 3 Jpril 1793.

jTJE Hccren van AerflTen van Sommelsdyk, van Lichtenberg, Peilers, Thefaurier Generaal vander Hoop en Secretaris Mollems, hebbende in gevolge de Refolutie van haar Edele Mogende van den 4 der afgelopen maand Maart geëxamineerd eenc Memorie van den Lieutemnt Colloncl Gerbade, als benoemd tot het commandeeren van den Veldtrain geduurende de aanftaande Campagne, voor zoo ver daar by verzoekt, dat aan de Hoofd-Officieren van de Artillerie en de Artillerie-Bedienden, die reeds benoemd zyn of nog benoemd zullen worden, mogen worden uitgereikt de gewoone avans penningen van verhoging van Soldye, om daar door in Haat te worden gefield van zijj in tyds tot de Campagne beboorlyk te kunnen equipeeren, en ten aanzien van zyn Perfoon in betrekking van Commandant van den Veldtrain, dat het aan haar Edele Mog. gunltig behagen mag aan hem toe te leggen zulke extraordinaire Traktementen en het geen daar toe verder behoord, aanvankelyk met den dag van zyne benoeming, als haar Edele Mog. convenabel zullen oordeelen, zig ten dien opzigte refererende aan de confideratien door den Collonel Paravicinie op de Refolutie van haar Edele Mog. van den 26,April 1735 den 26 Mey daar aan volgende gefuppediteerd. Hebben gerapporteerd, dat zy om den Raad in ftaat te Hellen van te VIII DEEL. A • kun-

Sluiten