Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

Extraófc uit de Refolu-

den van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereemgde Nederlanden,

Vrydag den 3 Jamtary 1794

JTYnc Hoogheid heefc aan haar Edele Mos. voorgedraagen, dat Hoogftdcszdfs Zoon, den Heere E-rf-MiS,Jn deszclfs quaütcic van Generaal, co;nm;mdeerendc de Troupes" van den Staat te Velde, aan h§m had overgegeeven een Memorie, rankende eenige te maaken veranderingen in de inrigting der Veld-Equipagien, en de voet waar op de Wagen-Ordonnantien en verhooging van Paarden daar voor worden betaald, welke Memorie Zyne Hoogheid had gemeend ter deliberatie van haar Éd. Mog. te moeten brengen, zynde de voorfz Memorie van deeZen inhoud.

Doorluchtige Forft en Hier!

T)Aar de inrigting der Veld-Equipagc der Regimenten een important poinct der organifatfë van ecne Armee uitmaakt, en dezelve* het°zy my geoorloofd het hier te zeggen, geduurende de lnatfriceden Campagne zeer gebrekkig is geween: zoo neemt de Ondefgeteekende de vryheid Uw Hoogheid voor te draagen, of Hoogftdezelve niet zoude kunnen goedvinden,- aan de Regimenten, dewelke tot de aanüaande Veidtogt..gedeftineert zyn VUL DEEL* A a-in

Sluiten