Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extract uit de Re-

folutien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Donderdag den 22 Mey 1794.

DE Secretaris Mollerus heeft aan haar Edele Mogende voorgedragen, dat aan hem van wegens de Cormnifen ter Generaliteits Finantie was te kennen gegeeven, dat de Servis - Reekeningen, door de Commifen van 'sLands Magazynen, welke met de betalinge van het Servisgeld zyn gechargeert, overgezonden, meeftal zeer verward, en veelal niet conform aan de Refolutien, op die materie genomen, waren ingerigt; dat ook die Refolutien door allen niet op dezelfde wyze wierden ver (taan, en dat daar door in het nagaan dier Reekeningen veel moeyelykheid ontftond, en dat derhalven, hoe zeer daar omtrent voor het gepaHeerde eenige toegeefiykheid zoude moeten plaats hebben uit hoofde van de ondoenlykheid, om de betalingen zoo als die aan de Militie gedaan waren, te doen redrefleeren, het egter voor het toekomende nodig zoude zyn, dat haar Edele Mog. der zeiver intentie op eenige pointen omtrent de betalinge dier Gelden, en de form, waar in die Reekeningen behoorden te zyn ingerigt, aan de voornoemde Commifen nader verklaarden, omzigdaar na te kunnen reguleeren.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan, dat aan de Commifen van 's Lands Magazynen in de Willemftad, te Bergen op Zoom, Steenbergen, Breda, VJÜ DEEL. A Sluys

| !

l9§ '05 ï

tn | J J te « ui Q-

d > 05 , i Ö

Sluiten