Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9)

„dragen als een goed, oprecht en getrouw Raad in de „Vroedfchap der Stad Haarlem behoort en fchuldig is „te doen.

Mitsgaders alle de voorn. Raaden en Vroedfchappen, benevens derzelver voorfz. Minifters af te neemen den Eed, by Refolutie van Hun Ed. Groot Mogende, van den 15 February 1788 gearrefteerd. Luidende als volgt: „ Wy „belooven en zweeren gehouw en getrouw te zullen zyn „aan de Conftitutie en Regeeringsform van den Lande „van Holland en Weft-Friesland, beftaande in deHoog„ fte enSouveraineOverheid van Hun Ed. Groot. Mog. „de Staaten van denzelven Lande, met het Erfftadhou„der-, Gouverneur-, Kapitein- en Admiraalfchap Ge„neraal, Erflyk in het Doorluchtig Huis van Orange, „zodanig als hetzelve in hunner Ed. Groot Mog. Re„folutien van den Jaare 1747 is opgedragen, en by den „ tegen woordigen Heer Erfftadhouder in den Jaare 1766 „ aanvaard."

En eindelyk noch alle Raaden en Vroedfchappen, mitsgaders Minifters, welke die Ampten op den 23 November 1787 bekleed hebbende, by deezen wederom zyn aangefteld, te doen afleggen den Eed by Hunner Ed. Groot Mog. Refolutie van den 23 November 1787geordonneert, houdende, „dat zy verklaaren, dat zy aan de Acte van „Verbintenis, welke op den 8 Auguftus 1786, tusfchen „verfcheide zich noemende Vaderlandlievende Regenten „te Amfterdam aangegaan, en door dezelve, en naderhand „mede door veele anderen getekend is, of geenerlei deel „hebben gehad, direct of indirect, of by zo verre zy daar „aan eenig deel direct of indirect gehad mogten hebben-, „daarvan te refilieeren, en zich ontflagen te houden, van „ alle uit dien hoofde gecontracteerde verplichting."

Wy-

Sluiten