Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I)

ZYNE HOOGHEID, vernoomen hebbende, dat Hoogftdeiïelvs permiffie van den z6 Maart 1788, om by de Compagnien van het Regiment Hollandfche Gardes te Paart, de vacant zynde Wagtmeellers- en Corporaalsplaatzen, als me ede om by de Compagnien van het Regiment Gardes Dragonders, en van alle de andere Regimenten Cavallerie en Dragonder?, de vacant zynde Wagrmeeftersplaatzen, proviiioneel en tot nadere Ordre onvervult te laten, by veele Regimenten werd aangezien als een verbod om de vacante Wagtmeeitersplaatzen te remplaceeren; heeft nodig geagt by deezen tot explicatie der vooriz perrniffie te verklaaren, dat Hoogftdeflelvs intentie geenzints geweeü is, om by de gemelde permiffie te verbieden, dat de voorfz vsceerende Wagtmeeitersplaatzen in de refpecYive Regimenten vervult wierden, wanneer tot het remplacement derzeive, goede Subjecten voor handen waaren, maar alleen daar by_ goedgevonden heeft (in confideratie zoo van de nabyheid van den 1 April, als van de verleegenhtid waar in veele Ritmeetters en Capiieinen zig zouden bevinden, om goede Subjecten tot vervulling dier Vacatures te vinden, en dus alleen om aan de vooriz Ritmeetters en Capiteinen, door hun langer tyd te accordeeren , geleegenhc;d te geeven om na bequaame Subjeden om te zien) te permitteeren, dat dezelve op den vooriz eeriten April, niet behuelden vervult te zyn. — Zullende de alsnu nog vaceerende Ündir-Oiiiciersplaatxen in de refpetülive Regimenten Cavaliers*: cn Dragonders, thans hoe eerder zoo beeser moeten werden vervult, op -den voet zoo als zy thans door hes: Land werden betaalt, in afwagting der deliberatien van Hunne Hoog Mog, over het voorgeUelde Plan tot very.UI,.cDEEL^. bes,-

I KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK . I Verz. Plakkaten - 1

a 'ü No,

Sluiten