Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(■)

ZYNE HOOGHEID permitteert, hier mede, aan alle Gouverneurs, Commandeurs, en Comniandeerende Officieren der Steden en Plaatzen, met Troupes van den S:aat bezet , om na den eerften Juny aantfaande, en wanneer de Exercitiën Revuen en Infpec"tien, volgens ordre gefchied zyn, verl >f te mogen geven binnen 's Lands tot den 14 Maart 1789 aan alle de Regimenten Cavallerie, Dragonders en Nationaals Regimenten Infanterie, mitsgaders aan het Corps Artiller'e cn Mineurs, zo en in diervoegen als hier onder gemeld is; des dat zy zorge draagen, dat zy zig niet verdercloigneeren dan zo verre dat zy altyd binnen twee maal vier en twintig uuren by der zeiver Regiment of Corps kunnen zyn gereverteert, des gerequireert wordende.

Aan de Collonels, Collonels Commandanten, Collonels titulair, Lieutenant Collonels en Majors, zoo van de Cavallerie, Dragonders als Infanterie, zal verlof mogen gegeven worden op den voet als by het Reglement van den a8 February i77z is gearreÜeert, dog nogthans mits da£ zy zig niet verder abfenteeren dan dat zy altyd binnen den tyd van tweemaal vier en twintig uuren wederom in der zeiver Guarnifoen, en by derzelver Regiment of Corps kunnen vervoegen.

By het Regiment Gardes te Paard , zal verlof mogen gegeven worden aan era of twee Ritmeefters, twee a drie Subalterne Officieren, twee Onder-Officieren, een Trompetter en voorts aan vyf man per Compagnie, alle onder de voorfchreeve mits, en nog per Compagnie vyf Werkpaflen» Zoo by het Regiment Gardes Dragonders, als by de andere Regimenten Dragonders, zal verlof mogen gegeeven worden, onder de voorfchreeve mits, aan een i twee Capiteins, twee a drie Subalterne Officieren , en VIII. VEEL. ' A voorts

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK j

Vsrz. Plakkaten ' I

a 75 No<65

*"*™"T«lWBMWW1M|-WMiMIMW|l|>^>lliWII»i i I JJ JW>Mlil!il».l'O

Sluiten